Sempozyum Konuları

Sempozyum Konuları

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu aşağıdakileri içeren çok disiplinli geniş bir yelpazeyi kapsayacaktır:

 • Tarihi Perspektiften Avrasya’da Göçün Dünü, Bugünü, yarını
 • Tarihte önemli göçler
 • Türk tarihinde göçün nedenleri ve sonuçları
 • Göç ve savaşlar
 • Dünyada göç hareketleri
 • Kısa süreli göçler
 • Balkan göçleri
 • Kafkas göçleri
 • Avrasya’da Göç ve Güncel Politikalar,
 • Transit göçlerle ilgili politikalar
 • İnsan kaçakçılığı ile mücadele
 • Sürgün konusu ve sürgün kavimlerin asli vatanlarına dönüşü
 • Göç ve nüfus politikaları
 • Beyin göçüne ilişkin politikalar
 • Avrasya’da Göçün Sosyo-Kültürel Sorunları
 • Göç ve kültürel uyum
 • Göçle gelen toplumsal sorunlar ve çatışmalar
 • Mülteciler ve yük paylaşımı
 • Göç kültürü
 • Avrasya’da Göç Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
 • Göç ve kadın
 • Göç ve çocuk
 • Göç ve yaşlılar/emekliler
 • Göç ve engelliler
 • Avrasya’da Göç’ün Edebi ve Sanatsal İzdüşümleri
 • Sinema ve göç
 • Edebi metinlerde göç olgusu
 • Halk edebiyatında ve folklorunda göç olgusu
 • Göç ve Devlet
 • Göçün devlet formasyonuna etkileri
 • Avrasya’da devletlerin göç ve iskan politikaları
 • Ülkelerin göçle ilgili yasaları ve diğer kurallarının yeterliliği
 • Göçmenlerin siyasi katılım sorunları
 • Devletlerin göçmenlere yönelik ayrımcı politikaları
 • İslamofobi ve göçün etkisi
 • Göç, sürgün ve bölgelerin nüfus yapısını değiştirme politikaları
 • Kentleşme, kentlileşme ve göç
 • İç göçlerin neden ve sonuçları
 • Dış göçlerin neden ve sonuçları
 • Küresel şehirler
 • Şehirler ve çok kültürlülüğün yönetimi
 • Hemşehri dernekleri ve memleket-bazlı örgütlenme
 • Ekonomi-göç ilişkisi
 • Mevsimlik göçler
 • Göçün iktisadi nedenleri
 • Göçün iktisadi etkileri
 • Para havaleleri ve usulsüzlükler
 • Göçün farklı toplumsal gruplar üzerine etkisi
 • Mültecilerin durumu
 • Diasporadaki yeni kuşakların kimlik ve kültürel sorunları
 • Vatansızlık kavramı ve vatansız gruplar
 • Afrikalı, Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Myammarlı vb. göçmenler
 • Göç karşıtı gruplar ve örgütler
 • Göçün uluslararası ilişkilere etkisi
 • Göçler ilgili uluslararası düzenlemeler
 • Diyasporalar ve uluslararası ilişkilere etkisi
 • Göçün yönetimi
 • Göçün yönlendirilmesi
 • Göçmenlerin iskan ve yerli halkla uyumlandırılması sorunları
 • Göçü hayat tarzı haline getirenler
 • Yörük/ Türkmenler
 • Romanlar
 • Diğer göçebe toplulukları
 • Göç ve dini hayat
 • Göçmenlerin dini kimliklerinin muhafazası ve değişimi
 • Göçmen topluluklara yönelik din eğitimi
 • Göçmenler ve ibadet hürriyeti

Not: Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp, Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması koşuluyla farklı bildiriler de kabul edilecektir.